Skriv ut den här sidan

Övriga utbildningar

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

Inlärningspsykologi och beteendeanalys i kliniska verksamheter, 5 hp

Inlärningspsykologi är ett teoretiskt perspektiv som ligger till grund för många effektiva interventioner för att förändra beteenden på kliniska områden, som t.ex. psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Beteendeanalys är en metod för att undersöka i vilka sammanhang som ett beteende förekommer och ger information om hur det kan förändras. 

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Kursen syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och kommer också att innehålla handledning till nystartade team. 

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Compassionfokuserad terapi, 7.5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom ”tredje vågens KBT”. CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Interpersonell psykoterapi med fokus på depression, 7,5 hp

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsbehandling som fokuserar på hur relationer kan bidra till uppkomst och vidmakthållande av psykisk ohälsa, med målet att lindra symtom och lösa sociala och interpersonella problem. Vid lindrig till medelsvår depression, bulimia nervosa samt hetsätningsstörning rekommenderas IPT som behandling av flera nationella och internationella hälsomyndigheter, som Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och brittiska National Institute for Health and Care Excellence.

Att möta och arbeta med sorg, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge kunskaper om och beskriva teorier om sorgeprocessen, för ett bättre bemötande av sörjande. Dessutom studeras metoder för att bättre kunna bedöma när behandling bör rekommenderas. Deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur egna och andras attityder, normer och värderingar påverkar mötet med människor i sorg.

Kursens mål är att ge ökad förståelse för sorg ur ett psykologiskt, kulturellt och teologiskt perspektiv.

Utbildning i motiverande samtal, 3 hp

Kursen vänder sig till den som vill hjälpa människor att förändra sig, t.ex. att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor inom beroendevård. 

Senast ändrad: 2016-03-18