Skriv ut den här sidan

Övriga utbildningar

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

 

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Kursen syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och kommer också att innehålla handledning till nystartade team. 

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Compassionfokuserad terapi, 7.5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom ”tredje vågens KBT”. CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Interpersonell psykoterapi med fokus på depression, 7,5 hp

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsbehandling som fokuserar på hur relationer kan bidra till uppkomst och vidmakthållande av psykisk ohälsa, med målet att lindra symtom och lösa sociala och interpersonella problem. Vid lindrig till medelsvår depression, bulimia nervosa samt hetsätningsstörning rekommenderas IPT som behandling av flera nationella och internationella hälsomyndigheter, som Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och brittiska National Institute for Health and Care Excellence.

 

Utbildning i motiverande samtal, 3 hp

Kursen vänder sig till den som vill hjälpa människor att förändra sig, t.ex. att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor inom beroendevård. 

Senast ändrad: 2017-06-28