Skriv ut den här sidan

UTLYSNING AV EKONOMISKT FORSKNINGSSTÖD TILL POST DOC INOM PSYKIATRI

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för högst fyra post docs för att främja den kliniskt inriktade forskningen. ALF-medel för kliniskt inriktad medicinsk forskning avser ett brett ämnesperspektiv och forskning av sådan kvalitet och sådant innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till nydisputerade kliniskt verksamma forskare.

Medel avsätts i första hand för frigörande av tid motsvarande fyra månaders forskning på heltid under 2019 och 2020. Om ekonomin tillåter kan förlängning med ytterligare ett år beviljas. Medlen rekvireras av verksamheten (kliniken) och används för forskning inom ramen för anställning vid SLL, vilket förutsätter samtycke från vederbörande verksamhetschef. Det maximala belopp som utbetalas är 45 000 kr/månad, med tillägg av sociala avgifter.

Behörig att söka är kliniskt verksam person som

  • har en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län
  • har avlagt doktorsexamen efter den 1 januari 2015. Om sökande inte har avlagt forskarexamen när ansökan lämnas in ska denna kompletteras med examensbevis senast den 1 september 2018

Ansökan kommer att granskas av externa sakkunniga och bedömas med avseende på projektets frågeställning, metodik, patientnytta och forskargruppens kompetens. Forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling.

Ansökan ska skickas till Lena Brorsson, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Ansökan ska skickas in senast den 1 juni. Till ansökan ska bifogas fyra uppsättningar av följande handlingar:

  • Forskningsplan (max fem sidor, referenslista ej medräknad) innehållande bakgrund, mål, metoder, planerade delprojekt och forskningens betydelse (inklusive patientnytta).
  • Curriculum vitae med egen publikationslista
  • Bevis på avlagd doktorsexamen
  • Kort beskrivning av den forskargrupp där den sökande kommer att vara verksam, samt kort CV för forskargruppsledare/post doc-handledare (max en sida/person). Uppge även institutionsanknytning till Karolinska Institutet. Anknytningen ska vara bestyrkt av prefekt eller motsvarande.
  • Yttrande från verksamhetschef om att erforderligt utrymme för att bedriva forskning ges inom ramen för anställningen med bibehållen lön.

Ytterligare upplysningar lämnas av verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström på nitya.jayaram@ki.se