Skriv ut den här sidan

Biobank

SLSO Biobank är upprättad för att hantera registrering och kvalitetssäkring av nya och befintliga provsamlingar, "biobanker", tagna för forskning i de lokaler, som tillhör SLSO, eller av SLSOs personal i landstingslokaler.

2016-08-31

 

Viktig biobanksinformation

Vid månadsskiftet augusti/september 2016 upphörde SLSO Biobank (reg.nr. 589) som sedan 2005 ansvarat för biobanksverksamheten vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Biobanksansvaret för de i SLSO Biobank ingående provsamlingarna ligger nu

hos Stockholms medicinska biobank (SMB).

Biobanksansvaret omfattar bland annat provkvalitet men också spårbarhet, varför ansvaret överförs också för provsamlingar där det inte längre finns några sparade prover.

Stockholms Medicinska Biobank (SMB) har av Inspektionen av vård och omsorg tilldelats

reg.nr 914. Biobanksansvarig vid SMB är Lena Brynne.

F.r.o.m. den 1 september 2016 ska alla nyinsamlingar av biobanksprov med personuppgifter anmälas till Stockholms medicinska biobank (biobankscentrum@sll.se), enligt information nedan.

Observera att alla sparade prover där givaren kan identifieras måste vara anmälda till biobank.

Tack för gott samarbete under åren!

Med vänlig hälsning,

Erik Jönsson  - erik.jonsson@ki.se

Alexandra Tylec – alexandra.tylec@ki.se

Biobanksprov

Alla biologiska humana vävnadsprover, t ex helblod, plasma, serum, preparerat DNA, urin, liqvor, vävnader, celler och cellinjer, tagna i samband med forskning, omfattas av biobankslagen. Forskningsprover blir biobankprover omedelbart. Vävnadsprover tagna för vård ändamål hanteras ej av SLSOs biobank.

Biobankslagen

Biobankslagen ska "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär".

Lagen innebär att patienter/provgivare ska få information om – och ge sitt samtycke till – att deras prover får sparas för vissa ändamål i en biobank. Dessa ändamål är vård och behandling samt utbildning, forskning, klinisk prövning, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete.

Lagen kan ses som ett led i det pågående arbetet med att stärka patientens ställning och öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling.

Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Patientinformation

Patientinformationen och samtycket är det viktigaste vid insamling av prov eftersom det styr vad som får göras med proven. Det finns olika lagar att ta hänsyn till vid utformning av samtyckesinformationen: etikprövningslagen, biobankslagen och personuppgiftslagen.

Patienten kan när som helst ändra sitt samtycke till hur provet får användas eller begära att det skall kasseras.

VIKTIG INFORMATION FRÅN BIOBANKEN

SLSO Biobank (reg.nr. 589) som sedan 2005 ansvarat för biobanksverksamheten vid Stockholms läns sjukvårdsområde kommer att överlämnas till Stockholms medicinska biobank (SMB) under år 2016, preliminärt under maj månad. 

Biobanksfrågor

  1. Vid forskningsstudie där blodprover eller andra biologiska prover tas gäller biobankslagen.

  2. Vid multicenterstudier, kontakta Stockholms regionala biobankscentrum (biobanksverige.se). SLSO biobank kontaktas om prover tas i SLSOs lokaler eller av SLSOs personal i landstingslokaler. Vid tveksamhet, kontakta SLSO biobank och fråga.

  3. Tag kontakt med aktuell biobank. Om det är SLSO biobank, kontakta Alexandra Tylec. Alexandra kan hjälpa dig att formulera den punkt i etikansökan som avser biobanker.

  4. Sänd kopia av etikansökan inklusive försökspersonsinformationen samt godkännande av etikkommittén till Alexandra. Alexandra hjälper dig att hitta rätt formulär för ifyllandet. Alla blanketter finns att hämta på Slso.sll.se/blanketter Alexandra hjälper till att registrera din provsamling samt hjälper till att fylla i de behövliga avtalen.

  5. Forskarna fyller i avtalet i de punkter, som de kan. Övriga hjälper Alexandra till med.

Biobanksansvarig

Erik Jönsson, Docent - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Sektionen för psykiatri

Handläggare

Alexandra Tylec

Kontaktinformation till Alexandra Tylec:

Tel: 08-51775823

Fax: 08-346563

E-post: alexandra.tylec@ki.se