Skriv ut den här sidan

Spelberoende

Programområde Spelberoende fokuserar på problematiskt spelande/beroende av spel om pengar, så kallat Hasardspelssyndrom. Vi har aktiviteter inom utbildning, prevention, behandling och forskning.

Vad gör programområdet Spelberoende?

Programområdet Spelberoende driver nationella Stödlinjen, en telefonstödsservice med chat och sms funktioner för personer som har problem med spelande om pengar. Linjen är öppen även för anhöriga. På Stödlinjens hemsida kan man också testa sig själv och få feedback på sitt spelande.

Vi utbildar behandlingspersonal i den offentliga vården i att möta personer med ett spelberoende. Vi är även sammankallande för de öppenvårdsdagar som arrangeras en gång per termin för alla i hela landet som i sitt arbete möter personer med ett spelberoende. Det brukar vara cirka 30 personer som kommer till öppenvårdsdagarna.

Vi bedriver behandlingsforskning om spelberoende. För närvarande en internetförmedlad behandling som riktar sig bara till anhöriga till personer med ett problematiskt spelande, men som själva inte vill söka behandling. Vi genomför även en internetförmedlad behandling där både spelaren och den anhörige deltar i studien. 

Sedan 2014 genomför programområdet en pilotstudie för att undersöka om "Stacked Deck", ett skolbaserat preventionsprogram utvecklat i Kanada, kan användas i ett svenskt sammanhang.

Forskargrupper som ingår eller är anknutna till programområdet

Vi samarbetar med flera forskare inom spelberoendeområdet, både nationella och internationella, bland annat prorektor/dekan Max Abbott och fil. doktor Rachel A. Volberg som båda ingår i Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) rådgivande forskningsgrupp. 

Behandlingsstudierna är ett samarbete mellan docent Clara Hellner Gumpert, professor Per Carlbring vid Stockholms Universitet och professor Gerhard Andersson vid vår psykoterapienhet (Kompetenscentrum för psykoterapi). 

Stödlinjens tertialrapport 1 maj – 31 augusti 2017

Sammanfattning
Under perioden 1/5-31/8 2017 registrerades totalt 1009 kontakter i Stödlinjens
databas för uppföljning av kontakter.

Kontakterna skedde via telefonsamtal (595; 59 %), via chattar (258; 26 %) och e-brev (156; 15 %), att jämföra med totalt 887 kontakter under samma period 2016, varav 484 i telefon, 234 via chatt och 169 med e-brev (55 %, 26 % respektive 19 %). Det totala antalet kontakter är således 13,8 % fler under andra tertialet 2017 jämfört med samma period 2016. Andelen kontakter via telefon ökade för 2017 till 59 % jämfört med 55 % för 2016, samtidigt som andelen chattar var stabil (26 % för både 2017 och 2016) och andelen e-brev sjönk något (från 19 % för 2016 till 15 % för 2017).

Stödlinjens tertialrapport 1 januari – 30 april 2017

Sammanfattning
Under perioden 1 januari till 30 april 2017 kontaktades Stödlinjen av totalt 1099 personer, varav 697 via telefon (64 %), 245 via chatt (22 %) och 157 via e-post (14 %). Detta är att jämföra med totalt 981 kontakter under samma period 2016, varav 609 telefonsamtal, 254 chattar och 118 e-brev (62 %, 26 % respektive 12 %). Det totala antalet kontakter under första tertialet 2017 var knappt 12 % fler än under samma period år 2016, och det är framförallt andelen kontakter via e-post som har ökat.1 Mellan 2016 och 2015 ökade antalet kontakter under perioden med 7 %.

Stödlinjen för spelare och anhöriga Årsrapport 2016

Stödlinjen är en hjälplinje för personer med problem med spel om pengar och deras närstående. Linjen är också en informationsresurs för vård- och omsorgssektornarbetsgivare och personer som är allmänt intresserade av spelproblemStödlinjens uppdrag omfattar även att spegla utvecklingen på spelmarknaden. Vid sidan omuppdraget om råd och stöd vid spel om pengar ger Stödlinjen även rådgivning kring dataspelproblem.

Spelen som är mest beroendeframkallande

Per Carlbring, Professor i klinisk psykologi, forskare i "Spelfrihet tillsammans" och sakkunnig hos Socialstyrelsen, intervjuas om nätkasinon.

Senast ändrad: 2017-10-20