Skriv ut den här sidan

Hjärnavbildning/ PET

Programområdet Hjärnavbildning /PET's forskning inbegriper flera olika bildtekniker. PET, MRT, MRS och fMRI är de vanligaste. Våra kliniska projekt syftar till att besvara viktiga frågor kring flera olika folksjukdomar, bland annat psykos, depression, ADHD, autism och Parkinsons sjukdom. 

PET

PET står för Positronemissionstomografi och är en bildteknik som kan användas för att kartlägga mängden och fördelningen av olika protein, som receptorer och enzym, i levande djur och människa. Vår grupp har två PET-instrument speciellt utvecklade för kliniska studier av människohjärnan, och två avsedda för smådjur. 

En PET-undersökning tar mellan en och en och en halv timme att genomföra. Undersökningen innebär att ungefär ett miljondels gram svagt radioaktivt ämne, så kallat spårämne, injiceras i blodet. Det är spårämnets egenskaper som avgör vilket protein den ansamlas vid under undersökningen. Spårämnet sänder en signal i form av ljuspartiklar som fångas upp av PET-instrumentet. På så sätt får vi en karta av proteinets mängd och fördelning i hjärnan hos den undersökta personen. Den radioaktivitet som når kroppen under undersökningen är jämförbar den genomsnittliga stråldos en person bosatt i Sverige erhåller från omgivningen under cirka 8 månader.  

Forskning

Gruppens forskning syftar till att vinna ny kunskap om biologiska underlag för neurologiska och psykiatriska sjukdomar, likväl som för hjärnans normala funktion. Detta gör vi genom att undersöka patienter och friska människor med PET, och genom undersökningar och tester för att mäta sjukdomssymptom, kognitiv funktion och personlighetsdrag. Vi undersöker också den biologiska effekten som patienter får av olika behandlingar, såsom läkemedel och psykoterapi . En världsledande del av forskningen handlar är att ta fram nya spårämnen för PET, samt att utveckla metoder för avancerad bildanalys. 

Aktuellt!

Vi söker försökspersoner till våra PET-studier!

Projekten som sker i PET-Centrum är granskade av Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålskyddskommittén vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.