Skriv ut den här sidan

Forskningsprojekt inom BUP/neuropsykiatri.

Internetförmedlad Kognitiv Beteendeterapi för barn och ungdomar

Sedan 2011 har internetförmedlad Kognitiv Beteendeterapi (IKBT) utvärderats inom Barninternetprojektet (BIP) som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. IKBT har potentialen att öka tillgängligheten till psykologisk behandling genom att överbrygga geografiska avstånd och kan medföra både minskade väntetider och effektivare användning av vården när metoden implementeras i en vårdkedja som bygger på s.k. ”stepped care”. Inom Barninternetprojektet har IKBT hittills utvärderats för ångeststörningar bland barn (8 – 12 år) och för tvångssyndrom bland ungdomar (12 -17 år) i först pilotstudier och därefter randomiserade kontrollerade studier, och resultaten visar på att metoden är effektiv för många.

För närvarande pågår studier där IKBT implementeras i reguljär vård, för att undersöka om metoden förblir effektiv då den tillämpas på en klinisk population inom ramen för barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

I samarbete med Barninternetprojektet projektleder även forskargruppsledarna Clara Hellner Gumpert, Brjánn Ljótsson och David Mataix-Cols Internetförmedlad behandling för unga med självskadebeteenden, funktionell buksmärta respektive tics / Tourettes syndrom.

Medarbetare: Sarah Vigerland, Fabian Lenhard, Jens Högström, Maral Jolstedt, Tove Modigh Wahlund, Martina Nord, Ulrika Thulin, Mari Ljungström, Ann-Sofie Ersson, Kajsa Mitsell.

Projektansvarig: Eva Serlachius

Exponeringsbaserad ICBT för barn och ungdomar med funktionell buksmärta (FGID)

Vår tidigare forskning om internetlevererade KBT (IKBT) för vuxna med irritable bowel syndrom (den vanligaste diagnosen inom FGID) har visat att exponeringsterapi är såväl effektiv som kostnadseffektiv. Vi har därför utvecklat ett protokoll med exponeringsbaserad IKBT för FGID hos barn och unga som kommer att utvärderas i en serie av kliniska prövningar för att testa effekten hos ungdomar (ålder 13-17) och barn (ålder 8 -12).

Forskargrupp: Brjánn Ljótsson (PI för studier på ungdomar), Ola Olén (PI för barnstudier), Eva Serlachius, Erik Hedman, Marianne Bonnert, Maria Lalouni. 

Barn, ungdomar och vuxna med avvikande könsutveckling 

I projekten följs barn som fötts med oklart kön prospektivt med validerade instrument för att undersöka bland annat föräldrastress och barnets beteende. Bland vuxna kvinnor och män med olika DSD (disorders of sex developmen) tillstånd  undersöks psykisk ohälsa, psykosexuell utveckling, livskvalitet, personlighetsstruktur, självkänsla, kroppsuppfattning, anknytningsmönster och kognitiva förmågor. Dessutom utförs kvalitativa studier (djupintervjuer av utvalda patientgrupper) och epidemiologiska studier i syfte att kartlägga psykosociala faktorer och psykiatrisk sjuklighet.

Ansvarig forskare: Louise Frisén, docent, leg. läkare, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri.

I projekten deltar doktoranderna Hedvig Engberg, Anna Skarin, Anna Strandqvist, Elisabet Örtqvist, Agnes Ohlsson Gotby och post doc Agnieszka Butwicka.

Ångest, Tvångssyndrom och relaterade tillstånd över alla åldrar

Vår forskning syftar till att förstå orsakerna till ångest och OCD-RD (Obsessive Compulsive Disorder and Related Disorders) med hjälp av flera olika metoder, så som genetisk epidemiologi och hjärnavbildning/hjärnröntgen. Forskargruppen genomför även klinisk forskning och forskning kring hur man kan nå ut med evidensbaserad behandling för dessa problem till människor i alla åldrar.

Deltagare: David Mataix Cols

Psykosocial marginalisering hos barn med neuropsykiatriska problem – en longitudinell tvillingstudie

Forskningsprojektet, som är en doktorsavhandling, fokuserar på i vilken omfattning de som är screen-positiva för neuropsykiatriska diagnoser i barndomen, löper risk för psykosocial marginalisering i tonåren, med särskilt fokus på ADHD och könsskillnader. Förhoppningsvis kommer projektet att kunna bidra till förståelsen för hur neuropsykiatriska symptom, med tonvikt på ADHD, bidrar till psykosocial marginalisering hos flickor och pojkar.

Deltagare: Eva Norén Selinus, Barn- och ungdomspsykiater, Konsultenheten BUP, Stockholm. Doktorand, Institutionen för Klinisk Neuropsykiatri, Karolinska Institutet.

BUP- Barn- och föräldraträningsprojektet

Vi utvärderar om föräldraträning (Komet) tillsammans med barngruppsbehandling (Coping Power Program) ger förbättrad effekt på barns beteendeproblem jämfört med om enbart föräldraträning (Komet) ges till familjerna. Randomiserad kontrollerad studie i samarbete med Stockholms Barn- och ungdomspsykiatri.

Ansvariga forskare Pia Enebrink och Clara Gumpert, Karolinska Institutet. Doktorand i projektet är leg. psykolog Maria Helander, BUP Sollentuna.

Att hjälpa ungdomar till bättre sömn: Behandlingseffekter av KBT på sömn och komorbida psykiatriska tillstånd

Projektet, som är ett samarbete mellan BUP, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet (Stockholms universitet), syftar till att utveckla en manual för behandling av insomni hos ungdomar med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

Deltagare: Lie Åslund, doktorand (KI) och Mats Lekander, leg. psykolog (BUP Danderyd).