Skriv ut den här sidan

Effektutvärdering av SkolFAM

Projektbeskrivning

Såväl internationell som svensk forskning visar att familjehemsplacerade barn riskerar bristfälliga skolresultat, låg utbildningsnivå och allvarliga psykosociala problem. Goda resultat i skolan är en viktig skyddsfaktor mot negativ utveckling. Den svenska tvärprofessionella arbetsmodellen SkolFam syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat genom att utforma och följa en utbildningsplan baserad på kartläggning av barnets styrkor och svagheter.

Arbetsmodellen är etablerad i ett antal kommuner i Sverige, och har enligt lokala utvärderingar visat på gynnsamma resultat. Dessa preliminära resultat har föranlett uppdraget om en effektutvärdering av SkolFam i en större studie.

Effektutvärderingen utförs av Centrum för Psykiatriforskning på uppdrag av Socialstyrelsen och syftar till att undersöka huruvida SkolFam medför bättre skolprestationer och intellektuell kapacitet bland familjehemsplacerade barn i låg och mellanstadiet. Effektutvärderingen utförs med kvasiexperimentell design där en interventionsgrupp (SkolFam) jämförs med en jämförelsegrupp som erhåller samhällets gängse insatser.

Resultaten kommer att presenteras i en rapport till uppdragsgivaren under hösten 2015. 

Projektansvarig

Natalie Durbeej

Senast ändrad: 2015-08-21