Skriv ut den här sidan

Psykiatri; Psykoser - Delkurs 2, VT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Psykoser; sjukdomslära, behandlingar, bemötande och psykiatrisk omvårdnad. Kognitiva funktionshinder vid psykossjukdom. Hjälpmedel. Suicidprevention. Kulturella perspektiv. Cannabis. Brukarinflytande. Barnperspektiv. Hjälpande relationer. Anhörigstöd. Tvångsvård (LPT). Rättspsykiatri

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella studier. Examination genomförs i form av skriftlig och muntlig redovisning i grupp av uppgift i psykiatrisk omvårdnad. Kursintyg utfärdas utifrån de föreläsningar du deltagit i.

Ett godkännande av närmaste chef behövs för att få gå kursen.