Skriv ut den här sidan

Inlärningspsykologi och beteendeanalys i kliniska verksamheter, 5 hp

Det här är kursen för dig som jobbar kliniskt med beteendeförändring, t.ex. inom psykiatri och primärvård. Inlärningspsykologi är det teoretiska perspektiv som ligger till grund för beteendeanalys, en analysmodell som ligger till grund för många effektiva interventioner för att förändra beteenden på kliniska områden, som t.ex. psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Redogöra för den teoretiska grunden för inlärningspsykologi och beteendeanalys, inklusive behavioristiska antaganden samt de tre inlärningsprinciperna respondent, operant och relationell inlärning.
  • Göra beteendeanalyser av eget och patienters beteende.
  • Redogöra för och tillämpa ett förhållningssätt gentemot patienter präglat av en inlärningspsykologisk förståelse för arbetsallians och terapeutisk relation.
  • Tillämpa inlärningspsykologiska och beteendeanalytiska principer och strategier i arbete med beteendeförändring, inklusive vidmakthållande och utvärdering av beteendeförändring.

Målgrupp

Yrkesgrupper som arbetar med patienter inom kliniska verksamheter såsom öppenvårdspsykiatri, slutenvårdspsykiatri och primärvård, t.ex. psykologer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, skötare och behandlingsassistenter.

Innehåll

Del 1: allmänt om beteenden och betydelsen av kontexten i ett inlärningspsykologiskt perspektiv.

Del 2: respondent inlärning, beteendeförändring och vidmakthållande.

Del 3: operant inlärning, beteendeförändring och vidmakthållande samt introduktion till relationell inlärning.

Del 4: tillämpad beteendeanalys av eget beteende samt beteendeförändringsplan, vidmakthållandeplan och utvärdering av beteendeförändring.

Del 5: arbetsallians och terapeutisk relation i ett inlärningspsykologiskt perspektiv.

Del 6: tillämpad beteendeanalys av en patients beteenden samt beteendeförändringsplan, vidmakthållandeplan och utvärdering av beteendeförändring.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. För antagning till kursen krävs att deltagaren har regelbunden kontakt med patienter i vårdande syfte.