Skriv ut den här sidan

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Om compassion

Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna, vårt inre system för välbefinnande, lugn och ro. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att lära sig tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet, att utveckla compassion som en färdighet. Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling i klinisk psykologi.

Kursupplägg

Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagaren genom egen tillämpning och erfarenhet av metoden får förståelse för dess funktion. Vi arbetar omväxlande med teori och praktiska övningar. I kursen ingår även en fördjupning i neuropsykologiska aspekter av compassion. Compassion som en viktig aspekt i psykoterapi generellt kommer också att tas upp, framförallt med fokus på ACT och DBT.

Kursen omfattar tolv heldagar med föreläsningar, praktiska övningar och handledning på patientarbete i grupp. Den sträcker sig över två terminer.

Undervisningstillfällena ges med ca fyra veckors mellanrum.

Lärare på kursen är Ingrid Landin, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Christina Andersson, leg. psykolog, Sofia Viotti leg psykolog, Linda Wiik leg psykolog, Jernett Karenssen leg psykolog, Andreas Larsson, leg. psykolog/fil. dr, Pernilla Juth, med. dr samt professor Paul Gilbert.