Skriv ut den här sidan

Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri, VT18-VT19

Utbildningen vänder sig till ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri. ST-läkare inom SLL har företräde till kursen.

Kursens innehåll

Kursen omfattar 20 dagar teoretisk undervisning om psykoterapeutisk metod samt moment rörande allmän- och socialpsykologi, samtalsmetodik, forskning och evidens gällande psykoterapi och kombinationsbehandling, klinisk utvärdering, reflektion kring läkarrollen samt etik.

Klinisk tillämpning sker inom den egna kliniken under handledning som anordnas där. Den kliniska tillämpningen examineras inte inom ramen för den här kursen utan utgör ett eget moment som vi rekommenderar genomförs parallellt med den teoretiska kursen. Psykoterapihandledaren är den som godkänner den kliniska tillämpningen av psykoterapeutisk metod. Deltagare blir godkända på psykoterapikursen då man fullgjort kraven för den teoretiska kursen och ett godkänt intyg på klinisk tillämpning under handledare inkommit till kursledningen.

Den kliniska tillämpningen ska omfatta två patientarbeten och ske under handledning av legitimerad psykoterapeut (120 timmar i grupp om fyra deltagare eller 60 timmar individuellt).

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, färdighetsträningsgrupper och reflektionsgrupper. Utöver litteraturstudier tillkommer hemuppgifter som deltagarna ska genomföra mellan undervisningspass.

Examination

Kursen examineras genom individuellt utförda skriftliga examinationer samt genom aktivt deltagande i färdighetsgrupper och reflektionsgrupper. Vid frånvaro från färdighetsgrupper och reflektionsgrupper, eller vid underkänt deltagande, kan omexamination komma att genomföras i annan form. Frånvaro över 20 % går inte att kompensera och underkänt betyg sätts på kursen eller del av kursen.

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Introduktion psykoterapi

 • redogöra för vad som karaktäriserar psykoterapi
 • redogöra för vilka förändringsmekanismer som olika teoribildningar betonar, samt vad forskningen säger om dessa
 • redogöra för organisatoriska förutsättningar som stödjer genomförande av psykoterapi

Orientering psykoterapeutisk teori

 • redogöra för de mest centrala teoretiska begreppen inom kognitiv beteendeterapi, familjeterapi och psykodynamisk psykoterapi
 • redogöra för centrala interventioner aktuella inom var och en av ovanstående teoribildningar
 • redogöra för vid vilka diagnoser, problemområden och situationer var och en av ovanstående metoder ofta tillämpas

Fördjupning KBT

 • redogöra för inlärningsteori och informationsprocessteori
 • redogöra för hur man arbetar med interventionerna hemuppgift, exponering respektive beteendeexperiment
 • analysera vad som ingår i manualer för specifika tillstånd (bl a ångest och depression) jämfört med unified protocol

Fördjupning MBT

 • redovisa grundläggande begrepp aktuella för teoribildningen
 • relatera teoretiska begrepp till utvecklingspsykologi och biologi
 • redogöra för grundläggande interventioner
 • redogöra för specifika interventioner vid självskada, suicidalitet och affektstorm

Fördjupning Familjeterapi

 • redogöra för grundläggande begrepp gällande systemisk teori
 • relatera teoretiska begrepp till socialpsykologi och allmänpsykologi
 • redogöra för teori och tillämpning av funktionell familjeterapi
 • redogöra för teori och tillämpning av multisystemisk terapi

Läkarrollen

 • redogöra för aspekter som behöver tas i beaktan då olika behandlingsalternativ ska vägas mot varandra

Allmänpsykologi

 • redogöra för allmänpsykologiska processer ur ett utvecklingsperspektiv
 • redogöra för hur funktion av perception, emotioner, minne och kognition påverkar förmågan att ta in information och ändra beteende (hantera det man möter)

Socialpsykologi

 • redogöra för hur socialpsykologiska processer påverkar fungerande och förändringsmekanismer i allmänhet
 • redogöra för hur socialpsykologiska processer påverkar fungerande och förändringsmekanismer hos det lilla barnet resp tonåringen
 • redogöra för generella drag i människans sätt att inhämta, bearbeta och förhålla sig till information om sig själva och sin sociala omgivning utifrån begrepp såsom social perception, mental attribution, identitet, stereotyper, social inlärning och beslutsfattande
 • beskriva olika former av socialt inflytande, såsom konformitet och lydnad, diskutera relevanta förklaringsmodeller, samt reflektera över praktiska implikationer av socialt inflytande på individ och gruppnivå

Forskning och evidens

 • redogöra för vetenskapliga frågeställningar aktuella för området

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Fördjupning KBT

 • genomföra en beteendeanalys
 • genomföra en fallkonceptualisering
 • formulera SMARTA behandlingsmål
 • sätta upp och genomföra en agenda
 • planera en avslutning inklusive fatta beslut om behov av uppföljning

Fördjupning MBT

 • tillämpa det föreskrivna förhållningssättet i möte med patient
 • tillämpa grundläggande interventioner

Fördjupning Familjeterapi

 • tillämpa grundläggande interventioner
 • tillämpa det föreskrivna förhållningssättet i möte med en familj

Samtalsmetodik

 • genomföra samtal i enlighet med MI-principer
 • disponera ett samtal så att information är möjlig att ta till sig för mottagaren
 • i samtalet kunna formulera sig på ett sätt som är anpassat till mottagaren
 • genomföra psykoedukation anpassad till patientens kognitiva förmåga
 • leda samtal med familjer så att barnet ges utrymme att vara delaktig
 • hantera interaktion mellan familjemedlemmar som kan stödja resp hindra konstruktiv utveckling
 • genomföra läkarsamtal så att de stödjer en förändringsprocess

Etik

 • genomföra en etisk analys av patientens hela livssituation
 • journalföra terapeutisk behandling så att behandlingsprocessen tydliggörs

Forskning och evidens

 • extrapolera slutsatser från befintliga forskningsresultat
 • söka information och kritiskt granska olika terapeutiska teorier samt aktuellt forskningsläge (även gällande kombinationsbehandling)

Klinisk utvärdering

 • planera och genomföra klinisk utvärdering med hjälp av instrument och/eller klinisk intervju
 • tillämpa psykometriska kunskaper vid tolkning av resultat av utvärdering

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Etik

 • identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
 • förhålla sig professionellt till patienter och deras närstående

Läkarrollen

 • reflektera över läkarrollen i ett psykoterapisammanhang
 • reflektera över läkarens perspektiv och roll under kliniska team