Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

 Klicka på länkan för att kommer till METIS kurskatalog

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling, 3hp, HT 2017

En kurs för som vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Kursen ska ge dig en översiktlig kunskap om cannabis-problematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ och därigenom ge dig en brev bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.

Kursen bedrivs under två dagar i form av klassrumsbunden undervisning som föregås av hemstudier med stöd av kurslitteratur, artiklar och undervisningsfilmer i den webbaserade lärplattformen PingPong.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 19-20 oktober 2017.

Sista ansökningsdag är 2017-09-15.

Pris 6 800 SEK exkl. moms.

Beroendetillstånd, 12hp, HT 2017

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper om beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Efter kursens gång ska du kunna uppvisa en kunskap om begrepp och mekanismer inom beroende/missbruk samt om effektiva behandlingsmetoder. Du ska även kunna använda dig av instrument för bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen PingPong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. 

Kursen omfattar 10 heldagar mellan den 13 september – 23 november 2017

 Sista ansökningsdag är 2017-07-01.

 Pris 17 800 SEK exkl. moms. 

KBT – baserad behandling för kontrollerat drickande, 5hp, HT 2017

En kurs för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård. 

Efter kursens gång ska deltagaren ha en teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt. 

Kursen omfattar 3 heldagar mellan den 23-24 oktober samt 5 december 2017

Sista ansökningsdag är 2017-09-15.

Pris 11 960 SEK exkl. moms. 

Behandling av spelberoende

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende av spel om pengar och som kan förväntas känna igen ett spelberoende, att kunna erbjuda information och vid behov kunna behandla.

Utbildningen ges mellan den 6-9 november 2017. Den första dagen är en översiktlig introduktionsdag och övriga tre dagar är en fördjupning.

Sista ansökningsdag är 2017-10-06

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildning i Depression för specialister i psykiatri

Kurserna har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Några delar vi går igenom på kursen är b.la, hur stark är evidensen för antidepressiva läkemedel, vilka läkemedel är förstahandsalternativ, hur stor är behandlingssvaret m.m.

Kursen äger rum den 14 september 2017 mellan kl. 13.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-09-07.

 Pris 1500 exkl. moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt.

Utbildning i Psykiatrisk juridik för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring den gällande lagstiftningen som är specifik för psykiatrin och dess kliniska tillämpning. 

Att behärska den psykiatriska juridiken är nödvändigt för att psykiatern ska arbeta patientsäkert. Samtidigt är komplexitet mer regel än undantag i den kliniska vardagen. Gränsdragningar mellan olika ansvarsområden kan vara en utmaning och etiska dilemman kan uppstå.

Kursen äger rum den 25 oktober 2017 mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-10-10.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

Utbildning i Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Beroendemedicinska tillstånd är mycket vanligt förekommande vid psykisk ohälsa. Det är viktigt att ha god kunskap i området för att kunna fånga upp dessa patienter och på så vis optimera behandlingen, många gånger i samverkan med beroendevården.

Kursen äger rum den 22 November 2017, mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-07.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

Utbildning i Suicidologi för specialister i psykiatri

Kurserna har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Några delar vi går igenom på kursen är b.la, instrument för bedömning av suicidrisken, hur pass bra är de vad gäller sensitivitet och specificitet, vad säger evidensen om detta & vad är den optimala tillvägagångsättet vid suicidriskbedömning m.m.

Kursen äger rum den 30 november 2017 mellan kl. 13.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-23.

 Pris 1500 exkl. moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt.

Utbildning i Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Denna utbildning syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och farmakologisk behandling vid affektiv sjukdom. Presentation av aktuellt evidensläge och nya behandlingsmetoder. 

Kursen äger rum den 12 december 2017, mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-27.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

SAVRY HT 17

Kursinbjudan: Att bedöma och hantera risk för återfall i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet
Datum: Dag 1 – 4/9 2017
Dag 2 – 5/9 2017
Dag 3 – 17/10 2017
Dag 4 – 4/12 2017
Sista anmälningsdag: 15/8 - 2017
Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad.
SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Syfte och mål

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga.

Målgrupp

Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.

Omfattning och tider
Fyra schemabundna dagar: 4-5/9, 17/10 och 4/12 - 2017 mellan 09.00-16.00 varje dag.
Plats
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 plan 6, Stockholm.
Karta med information så du hittar till kurslokalen kommer via mail i välkomstbrevet några veckor före kursstarten.
Kostnad
10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. (Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av deltagare).
Besked om plats på kursen kommer tillsammans med välkomstbrevet.

Krav för deltagande i utbildningen

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.

Senast ändrad: 2017-06-22